Binnenhuisreglement

Hoewel wij van mening zijn dat elke jongere de kans moet krijgen om volledig zichzelf te zijn, gelden er ook in het jeugdhuis regels.

Iedere bezoeker wordt geacht dit reglement te kennen en te respecteren.

Algemeen

Club 9 is een erkend jeugdhuis. Dit wil in het algemeen zeggen:
een ontmoetingsplaats voor jongeren (15-30 jaar).
Een oefenterrein voor “democratische besluitvorming”. Samen beslissen, individueel of in groep werken en je eigenheid bewaren, zijn belangrijk.
Een plek waar consumeren niet verplicht is en waar je vrij bent deel te nemen aan een activiteit.
Een contactpunt voor verschillende muziek- en jongerenculturen, smaken en meningen.
Een plek waar iedere bezoeker respect heeft voor zichzelf, de ander, het jeugdhuis en de omgeving.
Een plek waar je terecht kan met je lief en leed.
Een plek waar iedereen welkom is. Ordeverstoorders blijven buiten. Hen kan de toegang tot het jeugdhuis ontzegd worden.
Een organisatie waar vrijwillige inzet een grondvest is van de werking en enorm geapprecieerd wordt.
Een plek waar experimenten met drugs en drank niet worden getolereerd.
Een plek waar je kan opkomen voor jezelf, je eigen visie en mening.
Een plek waar je kan experimenteren met organiseren en plannen van activiteiten.

Lidkaart

Het aankopen van een Club 9-lidkaart is niet verplicht, maar aan het bezit ervan zijn - telkens voor 1 jaar lang - voordelen verbonden:
Ongevallenverzekering tijdens activiteiten in organisatie van het jeugdhuis, en op weg van huis naar het jeugdhuis en andersom (op voorwaarde van de kortste weg te nemen, zonder tussenstop).
Korting van minimum vvk aan de kassa. Indien een activiteit dreigt uitverkocht te geraken wordt dit in het jeugdhuis en/of op de website aangekondigd met de tip dat leden best een inkomkaart kopen.
Abonnement op 3-maandelijks tijdschrift en/of nieuwsbrief
Vrijwillige medewerkers zijn VERPLICHT om een geldige lidkaart te bezitten omwille van de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden.
Wie deelneemt aan sportactiviteiten of uitstappen of carnavalstoet e.d. van Club 9 is VERPLICHT om een geldige lidkaart te bezitten omwille van het grotere risico bij dergelijke activiteiten.

Openingsuren

Het jeugdhuis staat tijdens de openingsuren van woensdag tot en met zaterdag, dagelijks vanaf 19 uur, open voor alle jongeren vanaf 15 jaar, ongeacht hun geslacht, levensbeschouwing of nationaliteit.

Tijdens vakantieperiodes zijn andere openingsuren mogelijk indien ze vooraf aangekondigd worden.

All Human

Vandalisme, diefstal en wederzijds respect

Storend gedrag is ongewenst. Respectvolle omgang met andere personen, hun meningen of bezittingen is geen holle slogan. Racisme is geen meningsverschil maar een misdaad. Ook zogenaamd klein vandalisme kan aanleiding geven tot sancties. Iedere bezoeker schikt zich naar de beslissing door de aanwezige verantwoordelijken die samen het beleid bepalen voor de goede gang van zaken.

Aangebrachte schade dient aan het jeugdhuis vergoed te worden door de betrokken persoon of personen. De schadevergoeding/schade wordt bepaald door het bestuur. Bij niet-moedwillige schade beslist de beheerraad naargelang de omstandigheden in eer en geweten in hoeverre de dader en het jeugdhuis de schade betaalt. Jeugdhuis-medewerkers genieten hiervoor overigens ook de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Bij glasbreuk ruimt de dader zelf de resten op.

Het jeugdhuis is niet aansprakelijk voor diefstallen of beschadigingen door derden van persoonlijke eigendommen van bezoekers of medewerkers. Schade wordt in dit geval in principe niet door het jeugdhuis vergoed. Indien mogelijk is het aangewezen om de zaak met de (gekende) dader te regelen waarbij het jeugdhuis als bemiddelaar of getuige kan optreden. Men kan bij de politie klacht neerleggen tegen vermoedelijke dader(s) of onbekenden. Het meebrengen van CD’s, memory-sticks of andere apparatuur naar het jeugdhuis is volledig op eigen risico.

don't steal

Bestuur

Het bestuur wordt samengesteld uit leden van de algemene vergadering die enige tijd jeugdhuiservaring hebben. Alle leden/medewerkers mogen hun kandidatuur stellen met een eenvoudig briefje of e-mail en worden dan uitgenodigd voor een gesprek. De bestuursfunctie is onbezoldigd en hun engagement duurt minstens 2 jaar (behalve in geval van heirkracht). Binnen de bestuursgroep wordt onderling via een groepsgesprek de functieverdeling gedaan voor de functies voorzitter, secretaris en schatbewaarder (wettelijke functies) en andere beleidsfuncties die op dat moment belangrijk geacht worden door de groep.

Alcohol en andere drugs

Bezit of gebruik van illegale drugs, dus ook de zogenaamde softdrugs, zijn niet toegelaten in het jeugdhuis of de omgeving ervan. Er zijn voldoende legale middelen aanwezig maar let op, ook bij deze producten is “trop” teveel (én verslavend én ongezond). Er mogen geen alcoholhoudende dranken gebruikt worden door – 16 jarigen of door dronken personen.

Het is ook niet toegestaan om zelf drank mee te brengen in het jeugdhuis. Hieronder valt het jeugdhuis en een straal van 5 meter rond het jeugdhuis en terras.

Het roken van tabak is toegestaan in de omgeving van het jeugdhuis (openlucht), maar niet in de gebouwen zelf.

Wapenbezit in het jeugdhuis of de omgeving is eveneens niet toegelaten.

Bestuursleden die nalaten dergelijke feiten (drug-, drank- of wapenbezit) te melden aan de hoofdverantwoordelijke van de activiteit, worden door de politionele of gerechtelijke instanties beschouwd als medeplichtig. De beheerraad beslist na dergelijke vaststellingen hoe er sancties getroffen worden, of ouders en/of politie ingelicht worden.

Toog & discobar

De toegang achter de toog of discobar is enkel toegelaten voor tappers of de disc-jockeys van dienst of voor de jeugdhuisverantwoordelijke.

Het is verplicht om consumpties contant te betalen (GEEN POEF!) Tijdens vergaderingen en tijdens werkmomenten kan men enkele consumpties gratis drinken (maar een medewerker mag uiteraard niet dronken zijn tijdens zijn taakuitoefening)

Overlast

Club 9 heeft goede buren. Houden zo! Dus geluidsoverlast veroorzaken en zwerfvuil achterlaten is niet toegestaan.

De basis van Club 9 is vrijwillige inzet. Afspraken worden niet opgedrongen van bovenuit maar zoveel mogelijk in groep gemaakt. Voor oudere en ervaren medewerkers ligt de lat hoger dan voor jongeren.

Opvolging

Bij niet naleven van het binnenhuisreglement zal het bestuur optreden. Bij niet naleven van de door het bestuur opgelegde sancties zal men niet nalaten de bevoegde instanties te verwittigen!

Bij problemen van persoonlijke aard kan je altijd een afspraak maken voor een vertrouwelijk en strikt persoonlijk gesprek met 1 van de verantwoordelijken van het jeugdhuis, die een begeleide doorverwijzing kan voorstellen. Je identiteit blijft desgewenst anoniem als er contact met derden dient opgenomen worden door de beroepskracht (beroepsgeheim).

Financieel welzijn

Club 9 vzw is verplicht om te proberen om meer inkomsten dan uitgaven te hebben. Dit gezonde financiëel beleid moet ertoe leiden dat winst zoveel mogelijk in de werking kan geïnvesteerd worden. Vorming hoeft niet winstgevend te zijn, cultuur moet meestal pogen om zelfbedruipend of een financiële nuloperatie te zijn, en ontspanning moet meestal winstgevend zijn. Er wordt hierbij als een “voorzichtig, goed huisvader” gehandeld.

Bij (zo mogelijk vooraf afgesproken) aankopen voor Club 9 vzw vraag je voor terugbetaling altijd een bewijsje of kasticket, en noteer je op de achterzijde het doel en voor welke activiteit de uitgave diende.

Bijlage:

Storend gedrag:
- Het bestuur kan een schorsing opleggen. De duur wordt bepaald door de ernst van het gedrag

Vandalisme & diefstal:
- Aangebrachte schade dient aan het jeugdhuis vergoed te worden door de betrokken persoon of personen. De schadevergoeding/schade wordt bepaald door het bestuur. Dit gebeurd schriftelijk en er wordt een termijn vastgelegd.
- Bij overschrijding van de opgelegde termijn worden ouders en politie ingelicht en kan de factuur overgedragen worden aan een incassobureau.
- Het bestuur kan een schorsing opleggen. De duur wordt bepaald door de ernst van situatie.

Bezit of gebruik van illegale drugs:
- Bestuursleden die nalaten op te treden tegen drug-, drank- of wapenbezit worden door de politionele of gerechtelijke instanties beschouwd als medeplichtig.
- Bij gebruik van illegale softdrugs (cannabis/hasj) in het gebouw, op het terras, op het grasveld of op de parking wordt deze persoon verwijderd uit Club 9. Bij een tweede keer zal hij/zij geschorst worden voor een maand. De duur van de schorsing verdubbeld met het aantal keren dat hij/zij betrapt word.
- Bij gebruik en/of bezit van illegale harddrugs binnen of op het terras volgt een onmiddellijke schorsing van 1 maand. De persoon dient zich te melden bij het CAD en legt hiervoor een bewijs voor aan het bestuur. Indien deze persoon voor de tweede keer betrapt wordt volgt een definitieve schorsing.
- Bij het niet naleven van de getroffen sancties worden onmiddelijk na vaststelling de ouders en/of politie ingelicht.
- Personen betrapt op dealen worden voor onbepaalde tijd geschorst en overgedragen aan de politie.

Eigen drank:
- Bij gebruik van eigen drank binnen of op het terras wordt deze persoon verwijderd uit Club 9. Indien men eigen drank blijft meebrengen zal het bestuur sancties opleggen.

Wapenbezit:
Onmiddellijke schorsing

Geluidsoverlast veroorzaken en zwerfvuil achterlaten:
- De persoon wordt aangesproken en verzocht om zelf zijn vuilnis op te kuisen.
- De persoon wordt verzocht het lawaai te minderen.
- Indien met niet wil luisteren gaat het bestuur over tot sancties.