Privacy & cookiebeleid

In dit privacy & cookiebeleid wordt verstaan onder:

Jeugdhuis Club 9 vzw’: met zetel te Albert 1-Laan 41, 3582 Koersel, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 418.480.863.
Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met jeugdhuis Club 9 vzw via haar online platform in een relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

Jeugdhuis Club 9 vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeugdhuis Club 9 vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jeugdhuis Club 9 vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens: Jeugdhuis Club 9 vzw, Albert 1-Laan 41 3582 Koersel buro@club9.be 011 43 18 16

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, leden, bezoekers en leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Jeugdhuis Club 9 vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het beheer van ons ledenbestand
 • Het inschrijven voor evenementen van Jeugdhuis Club 9 vzw, inclusief het sturen van informatiemails voor en na de evenementen
 • Occasionele e-mails met een aanbod voor evenementen of informatie die direct aansluiten bij een recente deelname aan een voorbij evenement
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
 • Interesses
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
 • Opleiding en vorming Aanwezigheid Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact …)Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van:

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden). Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)
 • Externe opleiders of trainers 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte

Bewaartermijn

Jeugdhuis Club 9 vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van deze website. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Cookiebeleid

Algemeen

Wij – Jeugdhuis Club 9 vzw - gebruiken cookies op onze website www.club9.be. Alle gegevens die we uit deze cookies halen, zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de bezoekerservaring   op de website te begrijpen en zo de prestaties  en de gebruiksvriendelijkheid  van de website  te verbeteren.

Altijd op de hoogte.

We hebben het recht om dit cookiebeleid aan te passen en een nieuwe versie te plaatsen op de website. Raadpleeg regelmatig de website zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. Zodra een nieuw cookiebeleid wordt toegepast, zal opnieuw je toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd worden.

Onderstaande tekst legt uit wat cookies zijn en waarvoor we ze gebruiken op onze website.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt vanaf een website en lokaal opgeslagen wordt op de harde schijf van de bezoeker terwijl  hij of zij surft op die website. Wanneer hij of zij dan in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website.

Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme  voor  websites  om de status  van de website of de activiteit die een bezoeker in het verleden heeft ondernomen, bij te houden. Ze helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes (bijvoorbeeld een taalkeuze) bij te houden  en om meer  relevante  diensten  en aanbiedingen te tonen. Zo creëren we voor jou de ideale online ervaring!

Deze website gebruikt verschillende types cookies.

Sessie cookies.

Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die je op  de  website  maakt zodat je een betere, meer gepersonaliseerde surfervaring  krijgt. De informatie die deze cookies verzamelen wordt anoniem bewaard en dit type cookies overleeft de gebruikerssessie niet.

Permanente cookies.

Deze cookies kunnen wel gebruikerssessies overleven. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan (zoals de manier waarop de gebruiker initieel naar de website is gekomen). Daarom worden ze ook wel trackingcookies genoemd. Bijvoorbeeld wanneer je de gewenste taal hebt gekozen, zal de website je voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op je browser. Wanneer je daarna opnieuw de website bezoekt, zal de website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt getoond in de door jou gewenste taal.

Third Party cookies.

Prestatiecookies van derden kunnen helpen om de prestaties van de website te verbeteren en zo voor een betere gebruikerservaring te zorgen. Wij gebruiken Google Analytics, een populaire webanalyse service aangeboden door Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en geeft ons informatie over het totale bezoekersgedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s dat een gebruiker gemiddeld bekijkt.

Om onze communicatie te ondersteunen gebruiken we socialmediakanalen, zoals Facebook, LinkedIn, Instagram, … Ook gebruiken we de deelmogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die we gebruiken kunnen cookies bevatten van deze websites. Over deze cookies hebben wij geen controle. Wil je meer informatie over deze cookies? Raadpleeg dan de relevante websites van deze socialmediakanalen.

Lijst van cookies die onze website gebruikt

Een kijkje in de koekjestrommel.

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die we gebruiken en welke informatie ze opslaan.

Cookie

Doel cookie

Levensduur

Sessie cookies

Bewaart sessie-informatie.

Tot sluiten browser

Tawk.to (*)

We gebruiken Tawk.to als live-chat functie en om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Lees het privacybeleid van Tawk.to voor meer informatie

Tot sluiten browser

has_JS

Drupal plaatst deze cookie om bij te houden of de gebruiker JavaScript heeft ingeschakeld.

Tot sluiten browser

Cookie Agreed cookie

Gaat na of het cookiebeleid is goedgekeurd.

2 weken

Google Analytics (**)

We gebruiken Google Analytics om de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes te meten.

2 jaar

(*) info over Tawk.to cookies onder voorbehoud van wijzigingen door Tawk.to.
(**) info over Google Analytics cookies onder voorbehoud van wijzigingen door Google.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt cookies steeds beheren in uw browserinstellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

Vragen of opmerkingen?

Heeft u na het lezen van dit cookiebeleid nog vragen of opmerkingen over cookies, dan kan u steeds contact opnemen met jeugdhuis Club 9 vzw via buro@club9.be

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan deze verklaring

Jeugdhuis Club 9 kan zijn privacy- en cookiebeleid steeds aanpassen. Van deze wijzigingen doen we een aankondiging op onze site. De laatste wijziging dateert van 25 mei 2018.